The 1974 Cyprus Tragedy monument at Akaki (near Nicosia).